ข้อมูลเบื้องต้นต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคาม สปป.ลาว

เรื่องเดิม

 • สปป.ลาว แจ้งMRCS วันที่ 9 ก.ย.62 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงสานะคาม เป็นโครงการลำดับที่ 6 ในแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) กรอบระยะเวลา 6 เดือน
 • การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63
  • รับรองร่างถ้อยแถลง (Statement) HPP หลวงพระบาง
  • ร่างแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) HPP หลวงพระบาง
  • พิจารณาให้เริ่มกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าตาม PNPCA HPPเขื่อนสานะคาม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 • MRCS ได้แจ้งเชิญประชุมคณะJoint Committee Working Group: JCWG ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • เพื่อเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าภายใต้ PNPCA สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ
  • พิจารณาร่าง Scoping Assessment Report
  • แนวทางการจัดทำร่างรายงานทบทวนด้านเทคนิค (Technical Review Report: TRR)
  • พิจารณาการดำเนินการ PC ที่ผ่านมา
  • Roadmap ของโครงการนี้
  • พิจารณาแนวทางการจัดการประชุม ผู้มีส่วนได้เสียระดับภูมิภาคครั้งแรก ตลอดจนการจัดประชุม JCWG ครั้งที่ 2

ข้อมูลโครงการ

 • เขื่อนผลิตไฟฟ้าจากน้ำในลำน้ำ
 • โครงการลำดับที่ 5 ของเขื่อนขั้นบันไดที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายประธานตอนล่าง
 • ตั้งอยู่ปลายน้ำของโครงการโรงไฟฟ้าปากลาย 83.7 กม.
 • ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 155 กม. ห่างจากชายแดนไทย (อ.เชียงคาน จ.เลย) 2 กม.
 • กำลังการผลิตติดตั้ง: 684 เมกะวัตต์
 • ขนาดความสูง 56.2 เมตร ความยาว 909 เมตร
 • คาดการณ์เริ่มก่อสร้าง: พ.ศ. 2563
 • เพื่อส่งออกและใช้ในประเทศเป็นหลักต้นทุนรวม: 2,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐ